"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας
Εθνικοί Δρυμοί
Οι Εθνικοί Δρυμοί περιλαμβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερο οικολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Έχουν κηρυχθεί 10 Εθνικοί Δρυμοί βάσει του Ν. 996/1971 που αποτελεί μέρος του Ν. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος». Οι Εθνικοί Δρυμοί Πρεσπών, Βίκου-Αώου, Πίνδου, Οίτης και Σουνίου περιλαμβάνουν πυρήνες και περιφερειακές ζώνες, ενώ οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν μόνο πυρήνες.

Εθνικοί Δρυμοί                 Έκταση

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 3.812                          
Εθνικός Δρυμός Σουνίου 3.500
Εθνικός Δρυμός Πίνδου 6.927
Εθνικός Δρυμός Οίτης 7.210
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου 12.600
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς 4.850
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού 3.513
Εθνικός Δρυμός Αίνου 2.862
Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 3.988

Εθνικά Πάρκα

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Οι απογραφέντες στα σαράντα (40) χωριά του Δήμου Βόλβης στην απογραφή του 2011με αύξοντα αριθμό από το χωριό με τους περισσότερους κατοίκους. Σε αγκύλες η απογραφή του 2001.

1.   Σταυρός           3.810, [3.285]
2.   Ασπροβάλτα    2.899, [3.039]
3.   Ν. Βρασνά       2.577,  [2.427]
4.   Ν. Απολλωνία 1.855,  [1.860]
5.   Ν. Μάδυτος     1.594, [1.989]

6.   Προφήτης           940,  [1010]
7.   Ανω Σταυρός      799, [1.315]
8.   Αρέθουσα            750,   [ 929]
9.   Νυμφόπετρα        612, [  779]
10. Στίβος                  583,  [ 631]
11. Μικρή Βόλβη      546,  [ 770 ]
12. Νικομηδινό          512,  [ 561 ]
13. Ρεντίνα                 504,  [ 182 ]

14. Σχολάρι                476,    [611]
15. Ευαγγελισμός      470,    [589]
16. Μελισσουργός     417,   [ 477]
17. Περιστερώνα       392,  [ 346 ]
18. Μαυρούδα           366,  [ 408 ]
19.  Στεφανινά          361,  [ 375 ]
20. Μόδι                   350,  [ 449 ]
21. Ξηροπόταμος      349,  [ 356 ]
22. Σκεπαστό            334,  [ 425 ]

23. Βρασνά               274,
24. Απολλωνία         267,  [ 613 ]
25. Ανοιξιά               240,  [ 254 ]
26. Λίμνη                  231,  [ 256 ]
27. Φιλαδέλφιο        218,  [ 333 ]

28. Κοκκαλού          175.  [ 405 ]
29. Βαμβακιά           171,  [ 252 ]
30. Μεγάλη Βόλβη  129.   [ 198 ]
31. Λευκούδα            122, [ 165 ]

32. Βαϊοχώρι                88,   [72]
33. Μικροκώμη           61.   [73]
34. Λουτρά Βόλβης     54,   [103]

35. Παλιάμπελα          44.
36. Πλατεία                 25,    [ 74 ]
37. Σπιτάκια               21,    [ 34 ]
38. Κάτω Στεφανινά  19.    [ 21 ]
39. Μεσοπόταμο         17.     [ 51 ]
40. ……….…..…..Μηλιές [ 362 ]

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Οι διαφορές στον πληθυσμό των χωριών του Δήμου Βόλβης από την απογραφή του 2001[...] και την απογραφή του 2011.

Ασπροβάλτα  2.899, [3.039]
Ν. Βρασνά     2.577,  [2.427]
Βρασνά             274,
Παλιάμπελα       44.

Ν. Απολλωνία 1.855,  [1.860]
Στίβος                 583,  [   631]
Νικομηδινό        512,  [  561 ]
Μελισσουργός   417,   [  477 ]
Περιστερώνα      392,   [ 346 ]
Λουτρά Βόλβης    54,   [ 103 ]
 Πλατεία                25,    [ 74 ]
Σπιτάκια               21,     [ 34 ]
Μεσοπόταμο        17.      [ 51 ]
Αρέθουσα           750, [ 929 ]
Μαυρούδα          366, [ 408 ]
 Στεφανινά          361, [ 375 ]
Ξηροπόταμος     349,  [ 356 ]
Σκεπαστό           334,  [ 425 ]
 Ανοιξιά              240,  [ 254 ]
Λίμνη                  231,  [ 256 ]
Φιλαδέλφιο        218,  [ 333 ]
Λευκούδα            122, [ 165 ]
Κάτω Στεφανινά  19. [   21 ]

     
Προφήτης            940, [1010]
Νυμφόπετρα        612, [779]
Σχολάρι                476, [611]
Ευαγγελισμός      470, [589]
Βαϊοχώρι                88, [72]
Μικροκώμη           61. [73]

Ν. Μάδυτος    1.594, [1.989]
Μόδι                  350,  [ 449 ]
Απολλωνία        267,  [ 613 ]
Κοκκαλού         175.  [ 405 ]

Σταυρός          3.810, [3.285]
Ανω Σταυρός     799, [1.315]
Μικρή Βόλβη    546,  [ 770 ]
Ρεντίνα               504,  [ 182 ]
Βαμβακιά          171,  [ 252 ]
Μεγάλη Βόλβη 129.   [ 198 ]
…………..…..Μηλιές [ 362 ]

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

23.653 απογραφέντες στον Δήμο Βόλβης με την απογραφή τις 9ης Μαΐου 2011.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο de facto δηλ. ο «πραγματικός πληθυσμός» (ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της απογραφής, την 9η Μαΐου 2011) του Δήμου Βόλβης ανέρχεται στους 23.652 κατοίκους.

dimos2

Κατανέμεται δε ως εξής:

α) στη δημοτική ενότητα Αγίου Γεωργίου 5.794, Ασπροβάλτα 2.899, Ν. Βρασνά 2.577, Βρασνά 274, Παλιάμπελα 44.

β) στη δημοτική ενότητα Απολλωνίας 3.876,Ν. Απολλωνία 1.855, Στίβος 583, Νικομηδινό 512, Μελισσουργός 417, Περιστερώνα 392, Λουτρά Βόλβης 54, Πλατεία 25, Σπιτάκια 21, Μεσοπόταμο 17.

γ) στη δημοτική ενότητα Αρέθουσας 3.190, Αρέθουσα 750, Μαυρούδα 366, Στεφανινά 361, Ξηροπόταμος 549, Σκεπαστό 334, Ανοιξιά 240, Λίμνη 231, Φιλαδέλφιο 218, Λευκούδα 122, Κάτω Στεφανινά 19.

δ) στη δημοτική ενότητα Εγνατίας 2.647,  Προφήτης 940, Νυμφόπετρα 612, Σχολάρι 476, Ευαγγελισμός 470, Βαϊοχώρι 88, Μικροκώμη 61.

ε) στη δημοτική ενότητα Μαδύτου 2.386, Ν. Μάδυτος 1.594, Μόδι 350, Απολλωνία 267, Κοκκαλού 175.

στ) στη δημοτική ενότητα Ρεντίνας 5.959 (η ενότητα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό), Σταυρός 3.810, Ανω Σταυρός 799, Μικρή Βόλβη 546, Ρεντίνα 504, Βαμβακιά 171, Μεγάλη Βόλβη 129.