"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 2012 – 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 2012 – 2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»
Με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμους και με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») ορίζεται ότι για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Η υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέριμνα, κ.ο.κ.). Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου.