"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Βόλβης έτους 2015


Σχετ. : Ν. 3463/2006 αρ. 159 παρ. 5 & Ν. 3852/2010 αρ. 266 παρ.6
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του Δήμου Βόλβης έτους 2015, 


όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρ. 268/2014 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 70Φ9Ω9Ω-8ΦΣ) και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 120100/7-1-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Κωδικοί Αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις
Προϋπολογισμός σε ευρώ
0
Τακτικά Έσοδα
6.447.251,99
1 (πλην 13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
262.700,00
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
39.150,00
31
Εισπράξεις από Δάνεια
0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη
2.834.243,15
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
1.557.960,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους
2.996.239,17
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
1.803.686,49
 Σύνολο Πόρων :
15.941.230,80
   
Κωδικοί Αριθμοί
Έξοδα και Πληρωμές
Προϋπολογισμός σε ευρώ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.849.697,74
61,62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
1.906.315,00
63,64
Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα
395.295,72
651
Τοκοχρεολύσια δανείων
0,00
66
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών
1.095.685,32
67,68
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα
1.493.861,26
81,83
Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
780.000,00
82,85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
4.106.443,15
 Επενδύσεις 
71
Αγορές
720.600,00
73
Έργα
1.611.291,19
74
Μελέτες
441.824,38
75
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
0,00
652
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
240.500,00
9111
Αποθεματικό
299.717,04
 Σύνολο εξόδων και πληρωμών :
15.941.230,80

Δεν υπάρχουν σχόλια: