"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Δημοσίευση : 18:48 16-02-2011

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης του Δήμου Βόλβη.

 
Τα όρια του ΣΧΟΟΑΠ ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Μαδύτου και περιλαμβάνουν τα δημοτικά διαμερίσματα και τους οικισμούς Ν. Μαδύτου, Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου.

Πιο αναλυτικά στο ΣΧΟΟΑΠ προβλέπονται:

-Επέκταση του οικισμού της Ν. Μαδύτου σε 296 στρέμματα ανατολικά και δυτικά αυτού σε περιοχές όπου καταγράφηκε ζήτηση και ανάπτυξη εκτός σχεδίου δόμησης κατοικίας και κρίνονται γεωλογικά κατάλληλες.
-Επέκταση του οικισμού Απολλωνίας δυτικά αυτού, σε έκταση 110 στρεμμάτων στη μοναδική θέση όπου η οικιστική ανάπτυξη δε συγκρούεται με τις δεσμεύσεις της ΚΥΑ 6919/11-02-04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί προστασίας του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».
-Επέκταση του οικισμού Μοδίου στα βόρεια αυτού, σε έκταση 144 στρεμμάτων καθόσον η δυναμική τάση πληθυσμιακής αύξησης προσκρούει στο μικρό μέγεθος του θεσμοθετημένου οικισμού.
-Επέκταση του οικισμού της Κοκκαλούς νότια και ανατολικά αυτού, σε έκταση 54 στρεμμάτων σε θέση όπου η οικιστική ανάπτυξη δε συγκρούεται με τις λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής και είναι γεωλογικά κατάλληλη.

Με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ αυξάνεται η έκταση των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων κατά περίπου 604 στρέμματα (29%) και η συνολική χωρητικότητά τους υπολογίζεται ότι θα καλύπτει το 100% του εκτιμώμενου μόνιμου πληθυσμού και της μελλοντικής ζήτησης για κατοικία ή για μετεγκατάσταση στην περιοχή.

Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του πρώην Δήμου Μαδύτου περιλαμβάνει τη συνολική χωροταξική θεώρηση για τον πρώην Δήμο.

Οι βασικές αρχές της πρότασης διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό πλαίσιο των ανωτέρων επιπέδων σχεδιασμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο προσδιορισμός ζωνών χρήσεων γης και η προβλεπόμενη οικιστική ανάπτυξη και χωρική οργάνωση έχουν ως βασικούς άξονες:
 • Χωροθέτηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης για την κάλυψη των αναγκών, με χρονικό ορίζοντα το 2020, με πολεοδομήσεις νέων εκτάσεων στους οικισμούς όπου η οριοθέτηση δεν επαρκεί.
 • Προστασία των αξιόλογων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της λίμνης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της περιοχής.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων όλων των τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα.
 • Την οργάνωση των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, με χωρική διάρθρωση που εξασφαλίζει τόσο την κάλυψη αναγκών, όσο και τη συμβατότητα και ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων χρήσεων γης, πάντα στο πνεύμα της εκάστοτε ΚΥΑ περί προστασίας της περιοχής.
 • Ελεγχόμενη ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.
 • Ανάπτυξη ποιοτικών τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Την τήρηση των κανόνων ασφαλείας όσον αφορά κατολισθήσεις, σεισμούς, ρέματα κτλ.
Οι αρχές σχεδιασμού της χωρικής οργάνωσης επικεντρώθηκαν στα εξής σημεία:
 • Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου χωρικής οργάνωσης που να εξασφαλίζει εσωτερική συνοχή αλλά και να αναπτύσσει λειτουργικές συμπληρωματικές σχέσεις με την ευρύτερη χωροταξική ενότητα.
 • Η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών χωρικών ενοτήτων του πρώην Δήμου Μαδύτου ως προς τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, το γεωγραφικό ανάγλυφο, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τη σχέση με τη λίμνη Βόλβη.
 • Η αναγνώριση και προσαρμογή στα χαρακτηριστικά των υψομετρικών ζωνών (παράκτιος χώρος, ενδοχώρα, ορεινά).
 • Ενδυνάμωση του ρόλου των οικισμών όπως αυτός διαγράφεται από την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου αλλά και τον ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα του, εξειδίκευση κάθε οικιστικού συνόλου και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του.
 • Προστασία των αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος σε όλη την έκταση του Δήμου, σε ισορροπία με τις οικιστικές ανάγκες και τις ανάγκες για χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Προστασία των στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον αγροτικό εξωαστικό χώρο, ανάδειξή τους και δημιουργία δικτύου περιήγησης.
 • Προστασία όλων εκείνων των στοιχείων του χώρου που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος του χώρου του πρώην Δήμου Μαδύτου.
 • Προστασία των οικιστικών περιοχών από φυσικές καταστροφές.
Η χωρική ενότητα του πρώην Δήμου Μαδύτου οργανώνεται με βάση τα εξής βασικά στοιχεία που δομούν το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου:
 • Οργάνωση του οικιστικού δικτύου με κέντρο τον οικισμό της Ν. Μαδύτου. Χωροθέτηση κοινωνικής υποδομής ώστε το δίκτυο να λειτουργεί συμπληρωματικά. Οριοθέτηση οικισμών και περιοχών υφισταμένων σχεδίων πόλεων - Καθορισμός των οικιστικών επεκτάσεων για άμεση ή μελλοντική πολεοδόμηση.
 • Καθορισμός ζωνών στον εξωαστικό χώρο που ενώ δε θα πολεοδομηθούν μπορούν να δέχονται ελεγχόμενα χρήσεις οικιστικές, τουρισμού ή και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το περιεχόμενο των ζωνών αυτών περιγράφεται για κάθε ζώνη ξεχωριστά προβλέποντας ανάλογη για τα ισχύοντα στην «εκτός σχεδίου περιοχή» δόμηση, αφού διαμορφωθεί και εξειδικευθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για ένα σύνολο μικτών χρήσεων που όμως είναι συμβατές με τον συγκεκριμένο χώρο της ζώνης καθώς και τις λοιπές ζώνες που την περιβάλλουν.
 • Καθορισμός ζώνης παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπου επιθυμητή είναι η συγκέντρωση και η σταδιακή μετεγκατάσταση χρήσεων και εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης. Η περιοχή αυτή μπορεί να παραμείνει οριοθετημένη και αναπτυσσόμενη «ως εκτός σχεδίου» με συγκεκριμένους όρους που θέτει το ΣΧΟΟΑΠ και η ΚΥΑ 1669/04 μέχρι να λειτουργήσει ως οργανωμένη ζώνη υποδοχής βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (υποδοχέας με «ενδιάμεσο» βαθμό οργάνωσης) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία).
 • Προβλέπονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) όπου τίθενται περιορισμοί, τόσο στις χρήσεις, όσο και στη δόμηση με σχετική διαβάθμιση, ανάλογα με την κάθε ζώνη:
 1. Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Δάσος Απολλωνίας.
 2. Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Κοιλάδα Μακεδονικών Τεμπών.
 3. Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Πυρήνες απόλυτης Προστασίας.
 4. Περιοχή Προστασίας της παραλίμνιας ζώνης (Τμήμα της Ζώνης Α).
 5. Περιοχή Μόνωσης της παραλίμνιας Ζώνης– Ρεμάτων.
 6. Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Περιοχής Β της ΚΥΑ 6919/2004.
 7. Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Ζώνης Γ της ΚΥΑ 6919/2004.
 8. Περιοχή Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων.
 • Καθορίζονται περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης (ΠΕΠΔ) στον εκτός οικιστικών περιοχών χώρο, όπου τίθενται περιορισμοί, τόσο στις χρήσεις, όσο και στη δόμηση. Ανάλογα με τον χαρακτήρα της κάθε περιοχής μπορούν να χωροθετούνται λοιπές εξυπηρετήσεις συμπληρωματικές για τους οικισμούς.
 1. Περιοχή αγροτικής ενδοχώρας – λοιπή γεωργική γη.
 2. Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων.
 • Τα προγραμματικά μεγέθη για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των οικιστικών υποδοχέων βασίστηκαν αφενός στην πρόβλεψη της πληθυσμιακής αύξησης του Δήμου και αφετέρου στην εκτίμηση της εποχιακής κατοίκησης των οικισμών. Ο μόνιμος πληθυσμός συγκεντρώνεται στην συντριπτική πλειοψηφία στους τέσσερις κύριους οικισμούς του πρώην Δήμου (Ν. Μάδυτος, Απολλωνία, Κοκκαλού και Μόδι). Ο προγραμματικός πληθυσμός για το σύνολο των οικισμών του πρώην Δήμου Μαδύτου με ορίζοντα το έτος 2025 είναι 4.708 κάτοικοι (μέγεθος που περιλαμβάνει και μικρό ποσοστό εποχικών κατοίκων).

Επιμέλεια : Έλενα Τσιώτα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: